با آرزوی موفقیت در نیمسال تحصیلی جدید

لیست منابع و کتابهای مرجع در ترم جاری(یهمن 91-90) برای  کلاسهای اینجانب به شرح زیر می باشد:

مدیریت منابع انسانی پیشرفته(کارشناسی ارشد مدیریت کلیه گرایشها-کلیه واحدها)

1- مديريت منابع انساني-دکتر اسفندیار سعادت- انتشارات سمت

2-  مديريت منابع انساني (مفاهيم ، تئوريها و كاربردها)-دکتر آرین قلی پور-انتشارات سمت

3-مديريت منابع انساني پيشرفته (رويكردها ، فرايندها و كاركردها )  نويسنده :  دكتر عباس عباس پور-انتشارات سمت
4- جزوه کلاسی و تایپ شده(انتشارات دانشگاه)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(کارشناسی ارشد مدیریت کلیه گرایشها-کلیه واحدها)

1- رفتار سازمانی تالیف مورد. گریفین-ترجمه دکتر معمارزاده و دکتر الوانی-انتشارات مروارید.

2- جزوه کلاسی و تایپ شده(انتشارات دانشگاه)

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته(کارشناسی ارشد مدیریت کلیه گرایشها-کلیه واحدها)

1-سیستم های اطلاعات مدیریت - پیشرفته -هوشنگ مومنی-انتشارات ستاره سپهر  

2- سیستم های اطلاعاتی مدیریت -سیدمهدی الوانی، کاوه تیمورنژاد- انتشارات نرم افزاری هامون

3- جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات سیستم اطلاعات مدیریت -پژمان قیائی، شهرزاد نبی انتشارات راه


 


4- جزوه کلاسی و تایپ شده(انتشارات دانشگاه)

 

 

تحلیل آماری(کارشناسی ارشد مدیریت کلیه گرایشها)

1-آمار و کاربرد آن در مدیریت-تحلیل آماری(عادل آذر، منصورمومنی)-انتشارات (سمت)

2-آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد-مهدی صفاری، فریده حق شناس، منیژه هادی نژاد-نشر آوای نور

3-تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری) اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضاتبریزی-انتشارات صفار

4-آمار و احتمال-دکتر لطفی(انتشارات دانشگاه)

5-جزوه کلاسی و تایپ شده(با نمونه سوالات)

روش تحقیق (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری علوم و تحقیقات فارس)

1-روش تحقیق در حسابداری: ملکام اسمیت,ترجمه علی پارساییان.انتشارات ترمه

2-جزوه استاد :شیراز دانشکده ادبیات ساختمان شماره 3 مرکز کپی عبداالهی

3-کتابروش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌.دکتر سید مهدی حسینی-دکتر مهدی زاده اشرفی- انتشارات یکان

روش تحقیق (ویژه دانشجویان کارشناسی مدیریت بازرگانی علوم و تحقیقات فارس)

1-کتابروش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌.دکتر سید مهدی حسینی-دکتر مهدی زاده اشرفی- انتشارات یکان

2- جزوه کلاسیروش تحقیق (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فیروزکوه)

1-کتابروش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌.دکتر سید مهدی حسینی-دکتر مهدی زاده اشرفی- انتشارات یکان.

2- جزوه کلاسی و تایپ شده(انتشارات دانشگاه)

حسابداری دولتی(کاردانی و کارشناسی حسابداری-کلیه واحدها)

1-حسابداری و حسابرسی دولتی-باباجانی-انتشارات پیام نور

2-جزوه تایپ شده(شیراز-چهارراه ادبیات-انتشارات دانشکده ادبیات ساختمان شماره3)

3- جزوه کلاسی

حسابداری میانه 1 و حسابداری مالی(کاردانی و کارشناسی حسابداری-کلیه واحدها)

1-حسابداری میانه 1-جمشید اسکندری

2- حسابداری میانه 1-دکتر خواجوی

3-جزوه تایپ شده(شیراز-چهارراه ادبیات-انتشارات دانشکده ادبیات ساختمان شماره3)

4- جزوه کلاسی

 زبان تخصصی حسابداری(کاردانی و کارشناسی -کلیه واحدها)

1-زبان تخصصی حسابداری جلد اول-دکتر تالانه

2-جزوه تایپ شده(انتشارات شیراز -4راه ادبیات-دانشکده ادبیات ساختمان شماره 3-مرکز کپی عبدالهی)

حسابرسی 1 (کاردانی و کارشناسی حسابداری-کلیه واحدها)

1-حسابرسی1-انتشارات سازمان حسابرسی

2-جزوه تایپ شده(شیراز-چهارراه ادبیات-انتشارات دانشکده ادبیات ساختمان شماره3)

حسابداری صنعتی  2  (کاردانی و کارشناسی حسابداری-کلیه واحدها)

1-حسابداری صنعتی 2-جمشید اسکندری

2- حسابداری صنعتی2- انتشارات سازمان حسابرسی

3-حل المسائل و جزوه تایپ شده(شیراز-چهارراه ادبیات-انتشارات دانشکده ادبیات ساختمان شماره3)

4- جزوه کلاسی

حسابداری مالیاتی  (کاردانی و کارشناسی حسابداری-کلیه واحدها)

1-حسابداری مالیاتی-محمد رضا پژوهی-انتشارات دانشگاه شیراز

2- جزوه کلاسی

 

حسابداری میانه 2  (کاردانی و کارشناسی حسابداری-کلیه واحدها و علمی کاربردی تهران)

1-جزوه تایپ شده(شیراز-چهارراه ادبیات-انتشارات دانشکده ادبیات ساختمان شماره3)

2- جزوه کلاسی

 

حسابداری واحد های کشاورزی(دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت)


1- حسابداری در واحد های کشاورزی :دکتر شوکت فدایی-شرفی،انتشارات پیام نور

2-اصول و مبانی حسابداری1-صابر جلیلی

3-اصول حسابداری 1-دکتر سید کاظم ابراهیمی

4-استاندارد فعالیت های کشاورزی-از نشریه شماره 160 سازمان حسابرسی

5- جزوه کلاسی


+ نوشته شده توسط دکتر کاظمی در ۹۰/۱۲/۰۳ و ساعت 21:55 |